Οδηγίες Συγγραφής & Υποβολής Περιλήψεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Παρακαλείται ο υπεύθυνος συγγραφέας αλληλογραφίας να ακολουθήσει πιστά τις κάτωθι οδηγίες για τη σωστή συγγραφή και υποβολή περίληψης της εργασίας.

 

 1. Η περίληψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε αρχείο του Microsoft Office, MS Word. Παρακαλούμε όπως δείτε το σχετικό υπόδειγμα στην τελευταία σελίδα.
 2. Το περιεχόμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις, να στοιχηθεί πλήρως, προτεινόμενη γραμματοσειρά Arial, μέγεθος χαρακτήρων 11 pt.
 3. Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα.
 4. Ο τίτλος της εργασίας, θα πρέπει να είναι γραμμένος με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες, πλήρη στοίχιση.
 5. Παράκληση η αποφυγή χρήσης συντομογραφίας.
 6. Οι συγγραφείς, στην αμέσως επόμενη σειρά με πεζούς χαρακτήρες, θα πρέπει να αναγράφονται πλήρως (Όνομα-Επώνυμο). Για τους άνδρες συγγραφείς, να αναφέρεται το πρώτο γράμμα του ονόματός τους και ολοκληρωμένο το επίθετό τους, π.χ. Ν. Μάρκου. Στις γυναίκες συγγραφείς να αναφέρεται ολοκληρωμένα το όνομα και επίθετό τους, π.χ. Αικατερίνη Παπαϊωάννου.
 7. Το Κέντρο Προέλευσης – Φορέας Εργασίας θα πρέπει να αναγράφεται με πεζούς χαρακτήρες και με την επίσημη ονομασία του κάτω από τα ονόματα των συγγραφέων. Ο φορέας απασχόλησης ή το κέντρο προέλευσής του ή/των συγγραφέων αλλά και η πόλη θα πρέπει να αναφέρονται στην αμέσως επόμενη σειρά σε πλάγια γραφή (Italics). Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός κέντρων προέλευσης, ο διαχωρισμός γίνεται με ανωφερείς αραβικούς αριθμούς (1,2,3).
 8. Το όνομα του συγγραφέα που επιθυμεί να ανακοινώσει την εργασία, να είναι υπογραμμισμένο (Underlined). Π.χ. Ν. Εγγονόπουλος
 9. Η δομή της περίληψης θα πρέπει να αναλύεται σε ξεχωριστές παραγράφους με μονό διάστιχο. Πριν από την κάθε παράγραφο να αναγράφεται με έντονη γραφή (Bold) και ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ χαρακτήρες και ο αντίστοιχος τίτλος της. Π.χ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 10. Οι λέξεις δεν πρέπει να κόβονται στα δύο αλλά να γράφονται σε επόμενη σειρά
 11. Εικόνες και πίνακες μπορούν να προστεθούν στο αρχείο της περίληψης. Για τη στοίχιση των στηλών στους πίνακες, παράκληση να μη χρησιμοποιείται space (διάστημα) αλλά Tab.
 12. Παράκληση, η περίληψη της εργασίας να μην ξεπερνά τα 2 ΜΒ, ως μέγεθος αρχείου.
 13. Το αρχείο της περίληψης της εργασίας, είναι επιβεβλημένο, να αποθηκευτεί πρώτα στον υπολογιστή σας με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά ανάμεσα στις λέξεις.
 14. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποιούνται, με τον όρο ότι θα γραφούν σε παρένθεση, μετά την πρώτη αναγραφή του όρου, ολογράφως στο κείμενο. Τα φάρμακα θα πρέπει να αναφέρονται με την επιστημονική ονομασία και όχι με την εμπορική.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

 • Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου info@apr.com.gr.
 • Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να επισυνάπτεται στο e-mail.
 • Το συνοδευτικό κείμενο θα πρέπει να αναφέρει το Συνέδριο, το οποίο αφορά η εργασία (12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οπτικής – Οπτομετρίας) τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συγγραφέα -υπευθύνου αλληλογραφίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο οικίας, τηλέφωνο εργασίας, κινητό, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Η υποβολή της περίληψης εργασίας με fax δεν θα γίνεται δεκτή.
 • Ως προθεσμία υποβολής νοείται η ημερομηνία αποστολής της εργασίας.
 • Οι συγγραφείς, είναι φρόνιμο να επιβεβαιώνουν και τηλεφωνικά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας τους, σε περίπτωση που δεν λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα παραλαβής της εντός 3 ημερών.
 • Στην περίπτωση που κατά τη μετατροπή της εργασίας από το λογισμικό επεξεργασίας, υπάρξουν λάθη ή προκύψουν προβλήματα, είναι δυνατό να ζητηθεί η εκ νέου υποβολή της εργασίας σύμφωνα με τους όρους.
 • Η κρίση των περιλήψεων των εργασιών θα γίνει από την επιτροπή που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Oι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους με ηλεκτρονική επιστολή στο e-mail που καταχωρήθηκε κατά την συμπλήρωση/υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας.
 • Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή, θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο είτε ως ομιλία, είτε ως Προφορικές Ανακοινώσεις είτε ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-posters).
 • Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών, λαμβάνεται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
 • Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί κάθε δικαίωμα να γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, ποιες από τις εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαντάς Ν.1, Παππά Ρ.2

1 Ιδιότητα Συγγραφέα, Τμήμα, Ίδρυμα, Σχολή, Πόλη

2 Ιδιότητα Συγγραφέα, Τμήμα, Ίδρυμα, Σχολή, Πόλη

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΣΚΟΠΟΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

 

Βιβλιογραφία:

 1. ………………………
 2. ………………………
 3. ………………………