Γραμματεία Παραλαβής Διαφανειών

Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν τις εργασίες τους σε ηλεκτρονική μορφή, στη γραμματεία παραλαβής διαφανειών-slide reception που θα βρίσκεται έξω από τον συνεδριακό χώρο τουλάχιστον 1 ώρα πριν από κάθε διάλεξη.